Önümler

 • Hytaý we Gonkong çarterli awtoulag

  Hytaý we Gonkong çarterli awtoulag

  Uly göwrümli ýük logistikasy Gonkongyň transport tertibi, Gonkonga eksport edilen doly ulaglary öýme-öý daşamak, bir günüň içinde eltip bermek, gümrük taýdan resmileşdirmek, şkaflary ýygnamak we yzyna gaýtarmak, 60-dan gowrak öz-özi işleýär Hytaý-Gonkong tirkegleri, tonna ýük awtoulaglary, tekiz ýük awtoulaglary, toplumlaýyn port Ulag serişdeleri Hytaýa we Gonkonga iberilýän dürli önümleriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän 200 ulaga ýetýär. Gonkong Hui gümrük taýdan resmileşdirmek topary 20 ýyllyk tejribä eýe Gonkongda gümrük taýdan resmileşdirmek we Gonkongda ýük importy we eksport deklarasiýalary we gümrük taýdan resmileşdirilmegi bilen meşgullanýar, dürli söwda töwekgelçiliklerinden netijeli gaça durýar we harytlaryň howpsuz arassalanylmagyny üpjün edýär.Üstünliklerimiz ● Gümrük resmileşdirmek topary: Ganghui gümrük taýdan resmileşdirmek topary, Gonkongda gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça 20 ýyllyk tejribesi bilen, Gonkongda dürli görnüşli ýük importy we eksport deklarasiýalary we gümrük taýdan resmileşdirilmegi bilen ökde.Dürli söwda töwekgelçiliklerinden netijeli gaça duruň.Harytlaryň gümrük taýdan arassalanylmagyny kepillendiriň ● Howpsuzlyk kepilligi: Hytaý bilen Gonkongyň arasynda gatnaw wagtynda harytlar zaýalanýar ýa-da ýitýär. Ganghui müşderileriň bähbitlerini goramak üçin doly kompensasiýa standartyna eýe ...
 • Hytaý we Gonkong köp mukdarda ýük

  Hytaý we Gonkong köp mukdarda ýük

  Taobao, JD.com we Pinduoduo ýaly elektron söwda platformalarynda satyn alnan azyk önümleri, şeýle hem Gonkonga her dürli mebel, köp haryt we ş.m. birleşdirýän transport hyzmatlaryny beriň.Hytaý-Gonkong konteýner daşamagyň netijeliligi gymmaty ýokarlandyrýar, hyzmat markany döredýär, müşderileri özeni alýar, howpsuzlygy jogapkärçilik çekýär we Hytaý-Gonkongyň köp ýük daşamak hyzmatlaryny netijeli üpjün etmek maksady bilen öz wagtynda alýar. dostlar materikde bagtly söwda edip bilerler.● Gümrük taýdan resmileşdirmek topary: Gonkongda gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça 20 ýyllyk tejribesi bolan Gonkong Hui gümrük taýdan resmileşdirmek topary, Gonkongda ýük importy we eksport deklarasiýalary we gümrük taýdan resmileşdirilmegi bilen meşgullanýar.Dürli söwda töwekgelçiliklerinden netijeli gaça duruň.Harytlaryň ygtybarly gümrük taýdan resmileşdirilmegini kepillendiriň ● Howpsuzlyk kepilligi: Hytaý bilen Gonkongyň arasynda gatnaw wagtynda harytlar zaýalanan ýa-da ýitirilen bolsa, Ganghui müşderileriň bähbitlerini goramak üçin doly kompensasiýa standartyna eýe.
 • Umumy söwda

  Umumy söwda

  Hytaýda we Gonkongda tonna ulaglary öýme-öý daşamagy üpjün ediň, we FCL importy, Gonkongyň gümrük taýdan resmileşdirilmegi üçin agent hökmünde çykyş ediň we gümrük resmileşdiriş resminamalaryny dolandyryň!Gonkongyň eksporty üçin bir günlük eltip bermek, töwekgelçilikli transport kepilligi we size bir gezeklik Gonkongyň ýörite logistika hyzmatlaryny tüýs ýürekden hödürleýär!Logistika markasyny gurmaga we hyzmat bahasyny ýokarlandyrmaga borçlanýarys, logistika ýolunda siziň bilen gezeris!Bizi saýlamagyň sebäpleri operate Işlemek aňsat, amatly we çalt ● Birnäçe ýyllyk okuwdan soň, harytlaryň daşalmagyny goramak üçin hünärmen we aýratyn zehinler toparyny döretdik ● Birnäçe Gonkong we Makao gatnaw awtobuslary gümrükhanadan göni geçýär we eltip bermek öz wagtynda we wagtynda, çalt öz wagtynda ● Ulgamlaýyn we aç-açan logistika maglumatlary, doly yzarlamak pick Almak we daşamak üçin bir nokatly hyzmat, gümrük deklarasiýasy we haryt barlagy, gapylara eltmek Hong Hong-de köp ýyllyk tejribe Kong we Makao ýörite liniýa transporty, pudakda gowy abraý we marka hyzmaty kepilligi